Som indhenter i FE's HUMINT-afdeling skal du planlægge og gennemføre møder med tjenestens hemmelige kilder. Arbejdet foregår både i Danmark og i udlandet.Få svar på dine spørgsmål

Indhenteren arbejder i den del af FE, der betegnes som Fysisk Indhentning eller HUMINT, hvilket er en forkortelse for Human Intelligence. En indhenter kaldes også for en føringsofficer eller case officer på engelsk. Vi bruger ikke betegnelsen spion, da det er et negativt ladet begreb for fremmede tjenesters kilder.

 

Da indhenteren kun sjældent kan skaffe sig direkte adgang til de kredse, hvor hemmelighederne findes, vil indhenterens rolle som oftest være at finde, rekruttere og føre personer - kilder, der har den relevante adgang til de oplysninger (hemmeligheder), som har interesse for FE og danske beslutningstagere.

 

Kendetegnende for den fysiske indhentning er, at den ofte er forbundet med en vis risiko for de involverede, og FE bestræber sig derfor også på kun at anvende HUMINT, når der ikke er andre muligheder for at få den ønskede information. Vores største prioritet er vores kilders og indhenteres sikkerhed.

 

Vi tager aldrig unødige chancer, og vi er altid 100 % fokuserede på, at der er overensstemmelse mellem de risici, vi løber, og det resultat vi kan forvente at få. Der er med andre ord ikke plads til ”adrenalin-junkien” eller andre, for hvem risiko er et mål i sig selv.

Den vigtigste kompetence er din evne til at opbygge og vedligeholde menneskelige relationer. Det er kernen i arbejdet som indhenter. Du skal også evne at afvikle møder under udfordrende forhold og formå at gengive indholdet med stor skriftlig præcision.

 

Du skal kunne trives med trivielle og praktiske opgaver, som er en forudsætning for at kunne beskytte kilder og samarbejdspartnere. Og selv om jobbet er helt unikt, vil du samtidig blive ansat i en statslig arbejdsplads, hvor dokumentation og legalitet er en forudsætning for at kunne operere. Hvis det skræmmer dig, skal du ikke søge. 

Vi har ingen krav til uddannelse eller tidligere karriere. Det er altså ikke en forudsætning, at du f.eks. har en baggrund fra Forsvaret, en længerevarende civil uddannelse eller ekspertise på et bestemt felt.

Vi leder efter kandidater, som kan indgå i en team-struktur, hvor man naturligt planlægger, diskuterer og evaluerer operationer med 3 – 4 kollegaer. Vores indhentere skal samtidig kunne arbejde selvstændigt i situationer, hvor de opererer alene i udlandet og ikke kan ringe hjem og få råd og vejledning. Du skal altså kunne tage ansvar, når det er nødvendigt.

 

Dine beslutninger kan påvirke kilder og kollegers sikkerhed, så du skal besidde en sikker og stabil dømmekraft, og samtidig evne at reflektere over dine beslutninger og være villig til at anerkende fejl, når de opstår. Du skal være fleksibel, robust og hvile i dig selv – du kan komme til at stå i situationer, der er uvante, stressende eller ubehagelige, og det skal du kunne håndtere, uden det påvirker din evne til at handle hensigtsmæssigt i situationen.

 

Du vil skulle møde og skabe relationer til et bredt udsnit af mennesker – nogle af disse vil have en markant anden baggrund, livshistorie og menneskesyn end dig. Dette vil stille store krav til din rummelighed og indlevelse, og du skal stadig evne at fastholde og udvikle disse relationer, på trods af forskellighederne.

Vi taler med mennesker over hele verden, og fællessproget vil i den forbindelse oftest være engelsk. Derudover er det en fordel, hvis du også behersker andre sprog, men det er ikke et krav.

Som indhenter kan man sagtens have et velfungerende familieliv med både ægtefælle og børn. Det har langt størstedelen. Du og din familie skal blot være forberedt på, at jobbet som indhenter indbefatter rejseaktivitet som en naturlig del af opgaveløsningen. Rejseaktiviteten kan variere, men det typiske er hyppige udlandsrejser af kortere varighed - nogle af disse med kort varsel. Rejseaktiviteten kan sidestilles med en lang række jobs med internationalt fokus, som eksempelvis journalist eller ansat i en international virksomhed. Fra tid til anden vil der være perioder, hvor du rejser uden at være i kontakt med familie og venner.

 

Diskretion er altafgørende for vores arbejde. Det indebærer først og fremmest, at vi aldrig afslører vores kilder, metoder eller resultater.

 

Du skal kunne leve med, at det kun er dine allernærmeste, som ved, hvor du arbejder. Grundet dine særlige arbejdsopgaver vil du være nødt til at skjule din ansættelse overfor din eksisterende omgangskreds, og nye mennesker du møder. Også selvom dit job i sagens natur ville gøre dig interessant i manges øjne.

 

Hvis du søger stillingen som indhenter, eller overvejer at gøre det, bedes du derfor ikke fortælle andre om, at du søger det, udover måske dine allernærmeste eller nære familie – både for din egen sikkerheds skyld, men også af hensyn til arbejdsbetingelserne. Hvis du kommer i betragtning til stillingen, vil vi løbende vejlede dig i, hvordan du håndterer dette.

Ansøgere, der kommer i betragtning, vil skulle gennemgå og bestå et antal praktiske, teoretiske og psykologiske prøver. Disse tests skal afdække, om kandidaterne har de egenskaber og kompetencer, der er nødvendige for at kunne fungere i stillingen som indhenter.

 

Af hensyn til effektiviteten af de forskellige prøver kan vi ikke oplyse om deres konkrete indhold. Du skal være indstillet på, at den samlede ansøgnings- og udvælgelsesproces er omfattende, og at perioden fra ansøgningens indgivelse til en ansættelse er forholdsvis lang.

 

Derudover skal alle, der ansættes, gennemgå et længerevarende uddannelsesforløb, før de kan begynde i stillingen. Som færdiguddannet indhenter vil du, sideløbende med dine daglige opgaver, også skulle deltage i efteruddannelse og vedligeholdende træning i en lang række forskellige discipliner.

Det er et ufravigeligt krav for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt.

 

Afgørelser om sikkerhedsgodkendelse træffes på grundlag af oplysninger, du selv giver ved at udfylde et oplysningsskema og de oplysninger, som FE rekvirerer ved Politiets Efterretningstjeneste (PET). FE rekvirerer først oplysninger fra PET, når du skriftligt har givet dit samtykke hertil.

 

Du skal kunne opretholde din sikkerhedsgodkendelse i hele ansættelsesperioden.

 

Vil du vide mere om sikkerhedsgodkendelse, se under Personelsikkerhed. 

Det skal du vide

Ansøgningsfristen er udløbet, og vi tager ikke imod flere ansøgninger.

Ansøgere skal være forberedt på at skulle gennemgå en række praktiske, teoretiske og psykologiske prøver som led i ansættelsesprocessen.

Tiltrædelse vil være 1. september 2023, hvorefter du skal gennemgå et længerevarende uddannelsesforløb forud for egentlig indsættelse i funktionen som indhenter. 

Sidst opdateret 15. december, 2022 - Kl. 08.17