[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

Lovforslaget er et led i udmøntningen af regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse og indgår sammen med lovforslag fra bl.a. justitsministeren og ministeren for videnskab, teknologi og udvikling i regeringens antiterrorlovpakke.

Lovforslaget indeholder bl.a. forslag om, at der skabes udtrykkelig hjemmel til, at Forsvarets Efterretningstjenestes efterretningsindhentning rettet mod forhold i udlandet også kan medtage oplysninger om danske statsborgere og personer, der opholder sig i Danmark.

Herudover forslås det, at der i § 13, stk. 4, skabes hjemmel til, at Forsvarets Efterretningstjeneste – uden at der i hvert enkelt tilfælde skal foretages en nærmere, konkret vurdering i forhold til den enkelte oplysning – kan videregive oplysninger til Politiets Efterretningstjeneste i det omfang videregivelsen kan have betydning for varetagelse af tjenesternes opgaver.