[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

Regeringen besluttede i november 2005, at der skulle gennemføres en benchmarking af PET og FE. Det skete i forlængelse af anbefalingerne fra den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse, som i oktober 2005 fremlagde rapporten "Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror". Formålet med benchmarkingen har været at vurdere kvaliteten og relevansen af efterretningstjenesternes virksomhed, herunder rapportering, ressourceanvendelse, organisation og snitflader til andre myndigheder. Undersøgelserne skulle tage udgangspunkt i tilsvarende forhold i sammenlignelige lande, i det omfang sådanne oplysninger var tilgængelige.

Benchmarkingen af FE er gennemført af den uafhængige ekspert Sir Kevin Tebbit, der har været i tjeneste som britisk embedsmand i 36 år, herunder i både det britiske forsvars- og udenrigsministerium. Sir Kevin Tebbit har gennem sin karriere bl.a. været departementschef i det britiske Forsvarsministerium, chef for en af Storbritanniens efterretningstjenester, samt i en periode været medlem af den britiske Joint Intelligence Committee. Det har givet ham et særligt kendskab til den type efterretningsvirksomhed, som FE udøver.

Rapporten består af en ikke klassificeret del (resumé/hovedlinier) og en klassificeret del. Kun den ikke klassificerede del af rapporten offentliggøres.

Chefen for FE har denne kommentar til rapporten:

”Den generelle vurdering af FE i rapporten er:

  • At Danmark ”gets value for money”.
  • At der gøres en stor indsats med relativt begrænsede ressourcer.
  • At der udvises en professionalisme, som måske ikke altid anerkendes.
  • At FE vurderes at være en af de europæiske tjenester, der effektivt håndterer tidens udfordringer, herunder udvikler den nødvendige fleksibilitet og teknologi.

De vurderinger er jeg naturligvis rigtig godt tilfreds med. De viser, at FE gør et solidt og professionelt arbejde.

Rapporten peger samtidig på en række forhold, som vi enten kan gøre bedre eller bør være opmærksomme på i den videre udvikling. De fleste af disse betragtninger og anbefalinger er på linje med vores egne observationer og ambitioner. En række af forholdene har vi allerede taget fat på. Nogle tiltag vil umiddelbart kunne gennemføres. Andre kræver dialog, samarbejde og beslutninger sammen med andre myndigheder. Det må vi alt sammen se nærmere på.

Ikke alle foreslåede tiltag vil kunne gennemføres inden for den eksisterende budgetmæssige ramme. Det må vi drøfte nærmere med Forsvarsministeriet.

Jeg har også noteret mig, at benchmarkeren finder, at efterretningsarbejde i dag er både vanskeligt og særdeles vigtigt for national og kollektiv sikkerhed. Også det er betragtninger, jeg helt kan tilslutte mig.

Jeg kan herudover henvise til sammendraget. FE og FE´s medarbejdere kan være stolte over budskaberne heri. De viser, at vi er kommet langt, og at vi bevæger os den rigtige vej. Men vi hviler naturligvis ikke på laurbærrene af den grund.”

Læs de ikke-klassificerede resumé/hovedlinier af rapporten på dansk.
Read the non classified caption/headlines of the report in english.