[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

Københavns Byret har den 4. december 2006 afsagt dom i sagen mod to journalister og chefredaktøren fra Berlingske Tidende. Alle tre er blevet frifundet i tiltalen for overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 2, jf. stk. 1 (overtrædelse af tavshedspligt), jf. § 152d (om såkaldt meddelelseshæleri). Frifindelsen skete under henvisning til Menneskerettighedskonventionens artikel 10 og hensynet til offentlighedens interesse. Dommen blev afsagt af en enig domsmandsret. Anklagemyndigheden har den 14. december 2006 oplyst, at sagen ikke vil blive anket til Landsretten.

Journalisterne blev i foråret 2006 tiltalt for meddelelseshæleri efter straffeloven ved i foråret 2004 at have bragt en serie artikler i Berlingske Tidende, som var fortrolige af hensyn til statens sikkerhed og rigets forsvar. Artiklerne var baseret på oplysninger, herunder højtklassificerede trusselsvurderinger fra FE, som journalisterne havde modtaget fra den tidligere medarbejder i FE Frank Grevil. Sidstnævnte blev ved Østre Landsrets dom i september 2005 idømt fire måneders ubetinget fængsel for at have overtrådt sin tavshedspligt ved at videregive de pågældende oplysninger til journalisterne.

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste har denne kommentar:

"Det har været en meget åben sag. Det drejer sig om balancen mellem hensynet til fortrolighed og mediernes mulighed for at ytre sig. Retten har nu talt. Vi har noteret os byrettens afgørelse. Anklagemyndigheden har valgt ikke at anke sagen til Landsretten. Det betyder, at sagen er slut. Det tager vi stille og roligt til efterretning."