[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

Med lovændringen styrkes FE's muligheder for i en tidlig efterretningsmæssig fase at indhente oplysninger om danske ekstremister – navnlig såkaldte foreign fighters – i udlandet, der deltager i aktiviteter, som kan indebære en terrortrussel mod Danmark. Derved sikres det, at de danske efterretningskapaciteter på området udnyttes bedst muligt og mest effektivt til gavn for Danmark og danske interesser.

Lovændringen vil således styrke FE's muligheder for at opdage og afdække terrortrusler mod Danmark og danske interesser på et tidligere tidspunkt, end den hidtil gældende lovgivning har givet mulighed for. I denne tidlige efterretningsmæssige fase, hvor der kun er formodninger om, at den pågældende deltager i terrorrelaterede aktiviteter i udlandet, giver lovforslaget FE adgang til at indhente oplysninger om en i Danmark hjemmehørende fysisk person, når denne opholder sig i udlandet, og der er bestemte grunde til at formode, at den pågældende deltager i aktiviteter, der kan indebære eller forøge en terrortrussel mod Danmark og danske interesser.

Såfremt denne indhentning af oplysninger medfører, at der sker indgreb i meddelelseshemmeligheden over for en i Danmark hjemmehørende fysisk person, skal FE indhente retskendelse.

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Lovforslaget kan ses her (pdf).