FE er generelt tilfreds med konklusionerne i Tilsynet med Efterretningstjenesternes (TET’s) årsredegørelser vedrørende FE og CFCS. TET tegner i sine årsredegørelser således et positivt billede af FE’s og CFCS’ overholdelse af lovgivningen. Tilsynet bemærker desuden, at FE generelt yder en stor indsats for at bistå TET i kontrolarbejdet.


Juridisk chef i FE, Esben Haugland, siger om redegørelsen: ”FE har vide rammer for arbejdet med at sikre Danmark og danske interesser. Det meste af dette arbejde er vi af hensyn til vores kilder, kapaciteter og metoder nødt til at udføre i hemmelighed og uden offentlighedens bevågenhed. Af samme grund er et uafhængigt tilsyn med vores arbejde afgørende for den tillid, der skal være til en efterretningstjeneste. FE har de senere år styrket de interne procedurer og kontroller for at nedbringe antallet af fejl mest muligt, og vi er meget tilfredse med, at dette arbejde afspejles i den uafhængige kontrol fra tilsynet.”


For FE’s vedkommende har TET gennemført i alt 25 kontroller i løbet af 2022, hvoraf 14 ikke gav anledning til bemærkninger. For CFCS’ vedkommende har der ikke været bemærkninger fra TET i 11 ud af 13 gennemførte kontroller.


I to kontroller har forholdene været kritisable. Det drejer sig om et antal e-mails og nyhedsartikler, som har været opbevaret for længe i hhv. Outlook og i et andet kommunikationssystem.


TET har desuden konstateret 11 uberettigede søgninger i rådata i en målrettet stikprøvekontrol.


Til det siger Esben Haugland: ”Antallet af uberettigede søgninger er faldet i forhold til tidligere år. Det ser jeg som udtryk for, at vores interne kvalitetsarbejde bærer frugt. Hver fejl er naturligvis én for meget, men det er vigtigt for mig at fremhæve, at der er tale om utilsigtede, menneskelige fejl. Vi vil fortsætte samarbejdet med tilsynet om at sikre den bedst mulige kontrol – både vores egen og tilsynets.”

 

 

Fakta

FE er Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste. FE’s efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod forhold i udlandet, og som det fremgår af bemærkningerne til FE-loven, vedrører den altdominerende del af de rådata, som FE indhenter, derfor udenlandske forhold. Der vil dog i disse data kunne forekomme oplysninger om ”i Danmark hjemmehørende personer”. Dette begreb dækker personer med en kvalificeret tilknytning til Danmark, herunder navnlig danskere eller personer med opholdstilladelse i Danmark.


Henset til FE’s virksomhed som udenrigsefterretningstjeneste vil også FE’s søgninger i rådata i altovervejende grad alene omfatte udenlandsk data. FE kan dog bl.a. efter at have indhentet en retskendelse på terrorområdet i medfør af FE-loven målrettet indhente og fremsøge data efter danskere. FE foretager løbende egenkontrol af disse søgninger mod danskere og følger op på hver eneste fejl, der måtte blive opdaget i den forbindelse.


Center for Cybersikkerheds (CFCS) opgaver er selvstændigt reguleret i CFCS-loven. Den efterretningsmæssige del af FE har ikke adgang til søgning i de data, som CFCS har tilvejebragt ved indgreb i meddelelseshemmeligheden i medfør af CFCS-loven, men alene i de data, som indhentes i medfør af FE-loven.


Tilsynet med Efterretningstjenesternes opgave i forhold til FE er at påse, at FE i relation til i Danmark hjemmehørende personer og personer, der opholder sig i Danmark, overholder reglerne i FE-loven og regler udstedt i medfør heraf.


I forhold til CFCS har tilsynet til opgave at påse, at centeret behandler oplysninger om fysiske personer i overensstemmelse med reglerne herom i CFCS-loven og regler udstedt i medfør heraf.


Tilsynet afgiver årligt en redegørelse om sin kontrol med henholdsvis FE og CFCS til forsvarsministeren. Redegørelserne forelægges af forsvarsministeren for Folketingets udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester (Kontroludvalget). Redegørelserne offentliggøres.


Tilsynets kontrolmetode er nærmere beskrevet i tilsynets årsredegørelser. for